ما کی هستیم؟

مؤسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان با مخفف انگلیسی (الردو) یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی مستقر در کابل میباشد که در سال ۲۰۱۸ میلادی تاسیس شده و متعهد به بهبود تحقیقات حقوقی و ارتقای ظرفیت حقوقی میباشد

الردو از بدو تاسیس تا حال چندین کنفرانس در مورد حقوق اساسی ، نشریات اکادمیک و به خصوص ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت انجمن قضات زنان افغانستان را با موفقیت انجام داده است

الردو به عنوان خانه دوم برای تمام متخصصین حقوق و اکادمیک عمل کرده و در انجام فعالیت ها و اجرای برنامه های خود، تجربیات ، نظریات، مشوره ها و توصیه های مشترک آنها را مورد توجه قرار می دهد

تاریخچه ما

۲۰۱۸ تأسیس

الردو در سال ۲۰۱۸ به منظور ترویج حاکمیت قانون و عدالت و حمایت از متخصصین حقوقی از طریق تحقیقات حقوقی استاندارد و با کیفیت بالا ، آموزش های حرفه ای و کارگاه های آموزشی ، نشریات اکادمیک و هم اندیشی ها ، و میزگردها و گفتگوها تاسیس شد

۲۰۱۹ ایجاد فضا

ایجاد فضا برای قانون گذاران ، دانشمندان حقوقی ، قضات ، دادستان ها ، وکلا ، اساتید حقوق و شرعیات و محصلین برای تعامل حرفه ای ، تبادل نظر ، توصیه سیاست ها و اصلاحات ، ایجاد روابط حرفه ای ، و انتقادات مثبت و تغییر

انجام دادن پروژه ها ۲۰۲۰

برگزاری چندین کنفرانس قانون اساسی ، نشریات اکادمیک و بطور خاص ورکشاب های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت های انجمن قضات زن افغانستان

دیدگاه ما

دیدگاه ما

الردو افغانستان را تصور می کند که در آن حاکمیت قانون تقویت می شود و تحقیقات حقوقی مبتنی بر شواهد با کیفیت بالا نهادینه می شود

ماموریت ما

تحقیقات حقوقی

 ارتقای ظرفیت تحقیقات حقوقی از طریق تحقیقات مبتنی بر شواهد با کیفیت بالا برای قانون گذاران و متخصصین حقوق در افغانستان

ارایه پلتفرم

فراهم نمودن بستر برای تفکر انتقادی، تجزیه و تحلیل و گفتگوهای آزاد درباره موضوعات حقوقی

ارتقای ظرفیت

اجرای  برنامه های  ارتقای ظرفیت  حقوقی  برای  متخصصین در سکتور های  عدلی و  قضایی

OUR TEAM

Our expert team members are selected from a pool of creative and talented Lawyers Legal Advisors, Consultants, and Managers.