رئیس عمومی

داکتر لطف الرحمن سعید

رئیس عمومی
آمر مالی

احمد ندیم کاکړ

آمر مالی
کارشناس حقوقی / مشاور

عبدالله کاکړ نثاری

کارشناس حقوقی / مشاور
کارشناس حقوقی / مشاور

احمد شاه احمد یار

کارشناس حقوقی / مشاور
کارشناس حقوقی / مشاور

فرحت حسن زوی

کارشناس حقوقی / مشاور
کارشناس حقوقی / مشاور

مسعود احمد

کارشناس حقوقی / مشاور