بسم الله الرحمن الرحیم

کمال افتخار دارم که سمت ریاست مؤسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان (ALRDO) را به عهده دارم. مؤسسه ALRDO درسال ۲۰۱۸ میلادی به منظورگسترش حاکمیت قانون، عدالت و دادخواهی برای کارشناسان حقوق ازطریق راه اندازی تحقیقات معیاری حقوقی کیفیت محور، آموزش ها و ورکشاپ های مسلکی، نشرات اکادمیک و سمپوزیم ها، راه اندازی میزهای مدور و گفتمان های تخصصی تأسیس گردید. این مؤسسه در نظر دارد تا برای قانونگذاران، قضات، څارنوالان، حقوقدانان، اساتید و محصلان حقوق و شرعیات چنان فضای را فراهم سازد که قادرگردند بطورمسلکی با هم درارتباط و تبادل نظر نموده، پالیسی ها و اصلاحات را سفارش داده، ارتباط مسلکی برقرارنموده و زمینه تنقید و تغییرات مثبت را فراهم سازند.

از آوان تأسیس حکومت مؤقت در سال ۲۰۰۱ میلادی، افغانستان شاهد انکشاف چشمگیر درعرصه وضع قوانین، به ویژه تصویب قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و همچنان ایجاد نهاد های عدلی و قضایی بوده است. با آنهم ماهیت حقوق و تأسیس نهاد های عدلی ایجاب نظارت دقیق را می نماید تا از تعارض قوانین اجتناب صورت گرفته، تعادل حفظ گردیده، به اجتماع و افراد بطور شایسته خدمات عرضه گردیده، با چالش ها مبارزه مؤثرانه صورت گرفته و به شرایط جدید پاسخ مقتضی و مناسب ارائه گردد.

این مؤسسه ازطریق تیم متخصصین و کارمندان مسلکی و با استفاده از وسایل و امکانات دست داشته خویش زمینه را برای تحقق عملی موارد فوق الذکر مساعد خواهد ساخت.

این مؤسسه در مدت یکسال فعالیت خویش، چندین کنفرانس حقوق اساسی، نشرات اکادمیک و به ویژه ورکشاپ های آموزشی را برای تقویت انجمن قضات زن افغانستان (AWJA) سازماندهی و دایر نموده است.

کمال مسرت دارم ازینکه مؤسسه ALRDO به مثابه خانه دوم درخدمت تمام کارشناسان حقوق و کدراکادمیک قرار داشته و ازتشریک تجارب غنی، نظریات، توصیه ها و سفارشات آنها درراستای اجرای فعالیت ها و برنامه های خویش استفاده می نماید.

من آرزومندم تا افغانستان را درچنان جایگاهی مشاهده نمایم که صلح و امنیت تحقق یافته، نظم اجتماعی تأمین گردیده، عدالت تضمین و در نهایت قانون مورد احترام قرار گرفته باشد.

 

با ابراز تمنیات،

داکتر لطف الرحمن سعید

رئیس عمومی مؤسسه